PROFESSIONELL &

PERSONLIG SERVICE

Vi har en bred erfarenhet av att hjälpa klienter i ärenden av skiftande karaktär, såväl i som utanför domstol.

Du är välkommen att kontakta oss om du till exempel är på väg eller redan har hamnat i tvist, behöver hjälp med ett arvskifte, har funderingar kring avtal, är misstänkt för brott eller har utsatts för brott.

Som klient hos oss kan du vara säker på att vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen!

LEDAMÖTER I SVERIGES

ADVOKATSAMFUND

Vi är ledamöter i Sveriges advokatsamfund och omfattas därför av samfundets regler om god advokatsed som bland annat reglerar klientsekretess, jäv och skyldigheten att tillvarata klientens intressen.

För ytterligare information om vad god advokatsed innebär och vad det är för skillnad mellan en advokat och en jurist, se advokatsamfundets hemsida.

www.advokatsamfundet.se

JONAS WESTERLUND

LEDAMOT I SVERIGES
ADVOKATSAMFUND SEDAN 2008

Jonas Westerlund har en bakgrund som åklagare och stor erfarenhet av förhandlingar i domstol. Utöver uppdrag som försvarare och målsägandebiträde i brottmål arbetar han främst med olika typer av tvister och avtalsfrågor. Klienterna består av både företag och privatpersoner. Jonas söker i möjligaste mån hitta smidiga tvistelösningar som gör att klienten undviker tidskrävande och kostsamma domstolsprocesser.

BAKGRUND

Juris kandidatexamen 2001

Arthur Andersen Skattekonsulter KB 2001-2002

Luleå tingsrätt 2002-2004

Åklagarkammaren i Luleå 2004-2005

Advokatbyrån Kaiding 2005-2011

Advokaterna Westerlund & Lundgren 2011-

ÖVRIGT SPRÅK

Engelska

TELEFON

0920-52 60 02

NIKLAS LUNDGREN

LEDAMOT I SVERIGES
ADVOKATSAMFUND SEDAN 2002

Niklas Lundgren är specialiserad på ekonomisk familjerätt, d.v.s. bouppteckningar, arvskiften, förvaltning av dödsbon, bodelningar och testamenten m.m. Han åtar sig uppdrag som boutredningsman, skiftesman, bodelningsförrättare och god man enligt samäganderättslagen. Han uppträder som ombud i tvister om arv och testamenten m.m. Niklas Lundgren biträder ofta vid generationsskiften och andra överlåtelser av småhus, fritidshus och skogs-/lantbruksfastigheter. Han har också mycket lång erfarenhet av brottmål som både offentlig försvarare och målsägandebiträde.

BAKGRUND

Uppsala universitet, jur kand-examen 1993

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rättsenheten 1994-1995

Haparanda tingsrätt, 1995-1996

LRF Konsult Juridiska Byrån 1997-2002

Advokatbyrån Kaiding 2002-2011

Advokaterna Westerlund & Lundgren 2011-

ÖVRIGT SPRÅK

Engelska

TELEFON

0920-52 60 03

KOSTNADER/RÄTTSSKYDD

Det är i de flesta fall omöjligt att i förväg säga vad det kommer att kosta att anlita en advokat. Kostnaden beror på vad det är för typ av ärende, och framförallt på hur mycket tid som advokaten behöver lägga ned.

Kostnaden för att anlita en advokat kan ibland se hög ut. Ändå lönar det sig ofta att ta hjälp av en advokat, som arbetar för att hjälpa dig lösa dina juridiska problem så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Detta kan spara både tid och pengar. Det är ofta värdefullt att upprätta korrekta handlingar för att undvika att hamna i en framtida tvist. I många fall finns också möjlighet att få ersättning för hela eller delar av advokatkostnaden.

Den som behöver anlita advokat vid en tvist ska i första hand utnyttja rättsskyddet i sin hem- eller fordonsförsäkring. Försäkringsvillkoren varierar mellan olika försäkringsbolag, men självrisken uppgår normalt till 20 % av den totala kostnaden. När du anlitar oss i en tvist hjälper vi dig med ansökan om rättsskydd till ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp innebär att staten står för en del av dina kostnader för att anlita juridiskt ombud vid en tvist. En förutsättning för rättshjälp är att din rättsskyddsförsäkring inte täcker kostnaderna. Rättshjälpen är begränsad till vissa situationer och omfattar i första hand personer med låga inkomster.

När personer misstänks för eller har utsatts för brott gäller särskilda regler om advokatkostnader. Den som misstänks ha begått något grövre brott har rätt till en offentlig försvarare, där staten betalar ut ersättningen till advokaten. Om den misstänkte döms för brott kan han eller hon i vissa fall bli skyldig att betala tillbaka hela eller del av ersättningen till staten.

Den som har blivit utsatt för brott kan få ett målsägandebiträde på statens bekostnad.

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND

Advokatsamfundet har en särskild konsumenttvistnämnd som ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Om en klient är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om en samförståndslösning inte går att uppnå har konsumenten under vissa förutsättningar möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för en prövning. En advokat är skyldig att följa beslut från Konsumenttvistnämnden.

Läs mer på Konsumenttvistnämndens hemsida:

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämndens kontaktuppgifter:

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm

Telefon: 08-459 03 00

E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

ADVOKATERNA

WESTERLUND & LUNDGREN

TIMMERMANSGATAN 26A

972 31 LULEÅ

EMAIL: INFO@AWOL.SE

TELEFON: 0920-52 60 00

FAX: 0920-52 60 01

POSTADRESS: BOX 54, 971 03 LULEÅ

VÄGBESKRIVNING